Od 1. 12. 2018 – 31. 7. 2020  je naše instituce realizátorem projektu „Šablony OP PPR pro MŠ sv. Voršily“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001211, který je spolufinancován EU. Projekt je zaměřen na rozvoj inkluzivního prostředí ve škole a přispívá k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

 

Dne 29. 4. 2019 se v MŠ uskutečnilo 2 hodinové komunitně osvětové setkání zaměřené na péči o životní prostředí školy pod názvem Zahradní setkání se včelkami a čmeláky za účasti externího odborníka a 10 rodičů.

Cílem setkání bylo prostřednictvím daného tématu aktivně zapojit rodiny dětí s OMJ do společenství, podpořit mezi nimi vzájemné porozumění a rozvíjet otevřenost ke kulturní rozmanitosti. Tento cíl byl úspěšně splněn.

 

 

Dne 27. 3 2019 proběhlo komunitní dvouhodinové setkání rodičů, dětí a pedagogů z MŠ a ZŠ sv. Voršily. Hudební program s názvem „Voršilské ladění“ byl zvolen jako ukázka jednoho z prostředků zapojování všech dětí v rámci inkluze do edukačního procesu. Poté navázala diskuse rodičů s pedagogy na téma začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem. Cílem vzájemné interakce bylo prolomit komunikační bariéru a ukázat inkluzi  jako hlavní pro začlenění všech dětí do edukačního procesu.

 

 

Dne 24. 9. 2019 proběhlo dvouhodinové setkání rodičů dětí s lektorkou sdružení  „Mezi námi“ o.p.s. Filozofií sdružení je propojování generací, vytváření pozitivních vztahů mezi účastníky akcí, posilování úcty a respektu k lidem různého věku, kultury a jazyka. Rodiče byli seznámeni se společnými aktivitami dětí z MŠ a klienty domova seniorů. Byla představena „čtecí babička“, která dětem pravidelně čte pohádku před odpočinkem. Společné aktivity mají velký význam pro rozvoj dětské psychiky, socializace a  jazykového projevu, zejména u dětí s OMJ a s vadami řeči. Diskuse byla živá a nesla se v pozitivním duchu.