Od 1. 1. 2023 – 30. 6. 2024 realizujeme projekt Šablony I OP JAK pro MŠ sv. Voršily. Cílem je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systému vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/22/22_002/0004451

Od 1. 9. 2021 – 31. 12. 2022 je naše instituce realizátorem projektu s názvem „Šablony III OP VVV pro MŠ sv. Voršily“ a registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021592, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy, rozvoj žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráci školy s rodiči.

Dne 9.2.2022 proběhl u předškolních dětí projektový den s názvem Malí inženýři. Tematické zaměření projektového dne bylo polytechnické vzdělávání. Děti se seznámily s pojmy z oblasti stavebnictví. Formou prožitkového učení se seznámily s povoláním eletrikář a instalatér. Prostřednictvím stavebnice Duplo si podle plánů vyzkoušely zapojení rozvodu vody, funkční elektroinstalace a odpadu. Aktivity probíhaly v budově školy i na zahradě.

Od 1. 8. 2020 – 31. 8. 2022 je naše instituce realizátorem projektu s názvem „Šablony III OP PPR pro MŠ sv. Voršily“ a registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001929, který je spolufinancován EU. Projekt je zaměřen na rozvoj inkluzivního prostředí ve škole a přispívá k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

  • Dne 8. 6 . 2021 proběhlo komunitně osvětové setkání rodičů a dětí formou odpolední interaktivní vycházky po Starém městě pražském, pod vedením externího odborníka. Zúčastnilo se 13 rodin a cílem aktivity bylo bližší seznámení s okolím mateřské školy a vytváření vztahu k místu, kde žijeme. Tento cíl byl úspěšně splněn a zpětná vazba od účastníků byla kladná.
  • Dne 16.9.2021 proběhlo odborně zaměřené tematické setkání rodičů s externím odborníkem na téma: Interkulturní, globální a rozvojové vzdělávání v křesťanství. Zúčastnilo se 8 rodičů a cílem aktivity bylo podpořit rozvoj sociálních kompetencí, komunikačních schopností a spolupráce mezi různými sociokulturními skupinami. Upevňování vztahu mezi různými kulturami v rámci jedné společnosti. Rozvoj odpovědnosti za vlastní zemi. Aktivita byla pro zúčastněné velkým přínosem, cíle byly naplněny.
  • Dne 25.10.2021 proběhlo odborně zaměřené tematické setkání pod vedením externího odborníka. s názvem Společně na cestě. Smyslem setkání bylo představit rodičům aktivity probíhající v rámci projektu, jejich smysl a přínos pro děti. Byla příležitost k aktivaci rodičovské komunity a podpoře participace na chodu školy. Zúčastnilo se 10 rodičů.

Od 1. 12. 2018 – 31. 7. 2020  je naše instituce realizátorem projektu „Šablony OP PPR pro MŠ sv. Voršily“ s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001211, který je spolufinancován EU. Projekt je zaměřen na rozvoj inkluzivního prostředí ve škole a přispívá k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Dne 29. 4. 2019 se v MŠ uskutečnilo 2 hodinové komunitně osvětové setkání zaměřené na péči o životní prostředí školy pod názvem Zahradní setkání se včelkami a čmeláky za účasti externího odborníka a 10 rodičů.
Cílem setkání bylo prostřednictvím daného tématu aktivně zapojit rodiny dětí s OMJ do společenství, podpořit mezi nimi vzájemné porozumění a rozvíjet otevřenost ke kulturní rozmanitosti. Tento cíl byl úspěšně splněn.

Dne 27. 3 2019 proběhlo komunitní dvouhodinové setkání rodičů, dětí a pedagogů z MŠ a ZŠ sv. Voršily. Hudební program s názvem „Voršilské ladění“ byl zvolen jako ukázka jednoho z prostředků zapojování všech dětí v rámci inkluze do edukačního procesu. Poté navázala diskuse rodičů s pedagogy na téma začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem. Cílem vzájemné interakce bylo prolomit komunikační bariéru a ukázat inkluzi  jako hlavní pro začlenění všech dětí do edukačního procesu.

Dne 24. 9. 2019 proběhlo dvouhodinové setkání rodičů dětí s lektorkou sdružení  „Mezi námi“ o.p.s. Filozofií sdružení je propojování generací, vytváření pozitivních vztahů mezi účastníky akcí, posilování úcty a respektu k lidem různého věku, kultury a jazyka. Rodiče byli seznámeni se společnými aktivitami dětí z MŠ a klienty domova seniorů. Byla představena „čtecí babička“, která dětem pravidelně čte pohádku před odpočinkem. Společné aktivity mají velký význam pro rozvoj dětské psychiky, socializace a  jazykového projevu, zejména u dětí s OMJ a s vadami řeči. Diskuse byla živá a nesla se v pozitivním duchu.