Třídní programy

V naší škole žijeme ročními obdobími a liturgickým rokem! Učitelky pro každou třídu zpracovávají třídní vzdělávací plán a následně konkrétní programy. Obsah vzdělávání je zpracován formou integrovaných bloků, které zahrnují vzdělávací oblasti a obsahují charakteristiku jejich hlavního smyslu. Poskytují dětem dostatek zajímavých a různorodých činností.

Spoluúčast rodičů

Rodiče se rádi podílejí na dění ve škole! Společných akcí se nejen účastní, ale pomáhají je i organizovat. Rádi navštěvují i výtvarné dílny a pravidelná setkání.Učitelky se snaží spolupracovat s rodiči na úrovni partnerství. Informují je o prospívání a pokrocích jednotlivých dětí a domlouvají se na společném postupu při jejich výchově a vzdělávání.

Katecheze

Katecheze je každodenní součástí života ve škole! Náboženská výchova patří k celkovému rozvoji osobnosti dítěte. Snažíme se naučit děti žít spolu v míru, v lásce, být tolerantní vůči druhým a vážit si jeden druhého. Katecheze je prováděna smyslově-symbolickou metodou Franze Ketta, která se zaměřuje na osobní prožitek dítěte.

Spolupráce s organizací Mezi námi

Když se potkávají generace, dějí se zázraky! Již několik let spolupracujeme s organizací Mezi námi, která podporuje setkávání lidí všech generací. Přejeme si, aby si rozuměli ti nejstarší s těmi nejmladšími. Aby společně objevovali, jak krásné a obohacující jsou jejich světy, když se navzájem propojí.     

Plavání

Cílem plavání je rozvíjet v dětech pozitivní přístup ke sportu! Dalšími pozitivními askpekty je otužování a v neposlední řadě rozvoj po fyzické i psychické stránce. Plavání probíhá v dopoledních hodinách, děti jsou děleny na dvě skupiny, které se střídají tak, aby byl zajištěn rovný přístup. Plavecký výcvik probíhá u předškolních dětí.  

Tradice školy

Za roky fungování si škola vybudovala mnoho tradic! Jako například škola v přírodě, polodenní a celodenní výlety, kulturní akce (divadla, výstavy atd.), slavení vybraných církevních svátků, mše svaté, spolupráce se ZŠ sv. Voršily, besídka pro rodiny v jarních měsících, zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky, slavení dne dětí a další.

Keramika

Práce s keramickou hlínou rozvíjí prostorové a výtvarné cítění! Dále také kladně působí na jemnou motoriku prstů, manuální zručnost a uvolnění emocí. Děti jsou postupně seznamovány s různými technikami práce s hlínou. Keramiku vede učitelka 2. třídy v keramické dílně v Ostrovní ulici. Keramika probíhá v dopoledních hodinách, děti jsou děleny na dvě skupiny, které se střídají tak, aby

Tanečky

U dětí podporuje radostný a kultivovaný taneční projev! V rámci nadstandardních aktivit nabízíme dětem (ve věku od 4 let) taneční kroužek, který probíhá jedno odpoledne v týdnu. Vede jej pedagog ze ZUŠ, který využívá říkadla, lidové písně a hudebně pohybové hry. Dvakrát ročně je pořádána ukázková hodina pro rodiče.